İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Üzerine
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, kullanıcıların sağlık, güvenlik, konforunu sağlayacak ve sürdürülebilir bir şekilde yaşam kalitelerini arttıracak biçimde, esas olarak bina kabuğu içinde, mesleki etik kurallar, standartlar ve yasal çerçevelere bağlı kalarak, estetik ve işlevsel, yaratıcı ve teknik iç mekân çözümleri üreten disiplindir. İçmimar, iç mekân tasarımında öncelikli olarak kabul edilen kullanıcının, fiziksel, sosyal ve psikolojik gereksinimlerini saptayarak bu doğrultuda iç mekânın hacim ve yüzeylere ilişkin biçim, malzeme, renk, doku gibi tasarım bileşenleri, mobilya donatıları ve aydınlatma, akustik, elektrik, su ve havalandırma tesisatı gibi çevresel sistemlerin tasarlanması, uygulanması ve denetlenmesinden sorumludur.

İçmimar ve çevre tasarımcısı, yapının ilk inşaat sürecinde mimari proje kapsamında ekip içinde sürece katılan ve iç mekân kararlarını veren kişi olabileceği gibi; yapıya ait işlev ve/ya kullanıcı değişikliği, yıpranma ve benzeri nedenlerle iç mekânda yenileme gereksinimi doğduğu zaman da yenilemeyi iç mekân tasarımı kararlarıyla yeni koşullara göre gerçekleştiren kişidir. İçmimarlık disiplinini mimarlıkla endüstriyel tasarım arasında bir ölçek olarak tanımlamak yanlış olmayacaktır. Her iki tasarım disipliniyle de sıkı ilişkiler içinde olan disiplin, bina ölçeğinden mobilya ve aydınlatma tasarımı, vitrin, sahne ve set tasarımı, sergi tasarımı, fuar standı tasarımı, yat iç mekân tasarımı, kent mobilyaları tasarımı gibi alanlarda da geniş bir yelpaze içinde proje üretebilmekte; aynı zamanda kültürel miras içinde kalan yapıların iç mekân restorasyonunu gerçekleştirebilmektedir.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü mezunları, belediyeler, bakanlıklar gibi kurumlarda olmak üzere kamu sektöründe gereksinim olan içmimar kadrolarında idari veya teknik eleman olarak; içmimarlık, mimarlık veya diğer tasarım alanlarındaki ofislerde ekibin bir parçası olarak tasarımcı ve/ya uygulamacı olarak görev alabilirler. Serbest içmimarlık ve çevre tasarımı hizmeti vermeyi dileyen içmimarlar, kendi ofislerinde tasarım ve uygulama pratiğini gerçekleştirebilir, ek olarak danışmanlık da verebilirler. Aynı zamanda mutfak, banyo, aydınlatma, mobilya donatıları vb. firmalarda; tasarımcı, uygulamacı, satış elemanı ya da kontrolör olarak görev alabilirler. Ayrıca, akademiye yönelen içmimarların üniversitelerde öğretim elemanı olarak eğitimci ve/ya araştırmacı olarak yer almaları da olanaklıdır.

Özellikle ülkemizde, iç mimarlık ile dekorasyon sıklıkla karıştırılmaktadır. Her iki alanın farklılığının altını çizmek oldukça önemlidir. İç mimarlık, yukarıda özetlendiği gibi, kullanıcıların davranışlarını anlayarak bina kabuğu içinde (ya da dışında) işlevsel mekânlar yaratma sanat ve bilimiyken; dekorasyon yalnızca mekânı tefrişlendirme ve mekâna ait yüzeyleri genellikle süsleme elemanlarıyla donatmaktır.

Yaşar Üniversitesi’nde İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Mimarlık Fakültesi altında yer alan ve 2004 yılından beri eğitim vermekte olan bölümümüzün temel amacı, yukarıda belirtilen disipliner tanımlar doğrultusunda içmimarlık ve çevre tasarımı alanının gerektirdiği tüm bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip, nitelikli iç mekân çevreleri yaratabilen, kullanıcıyı ve kullanıcı gereksinimlerini merkeze alarak iç mekân tasarımlarını o doğrultuda şekillendirebilen, özgün iç mekân projeleri üreten, yakın olduğu disiplinlerle (mimarlık, endüstriyel tasarım, görsel iletişim tasarımı) ve ek olarak diğer sanat ve tasarım alanlarıyla etkileşim halinde olan içmimarlar yetiştirmektir. İçmimarlık alanının kendine özgü konvansiyon ve değerlerine vurgu yapmak bölümümüzün bir diğer amacıdır.

Bölümümüzden mezun olan içmimar ve çevre tasarımcılarının, yaratıcı, mesleki etik konusunda duyarlı, gelenekleri araştırırken yeniliklere de açık olan, çağın tartışmalarını takip eden, eleştirel düşünen, özgüvenli, kültürel miras ve doğa konusunda duyarlı, girişimci, iletişim becerisi yüksek ve araştırmacı olmaları hedeflenmektedir.

Öğrencilerimize, uygulamaya yönelik stüdyo vb. dersler, sunum, tarih/kuram ve yapı bilgisi modülleri altında çeşitli dersler sunulmaktadır. Her dönemde yer alan stüdyo dersleri, dönemindeki diğer iki dersle entegre şekilde yürütülmekte, böylece bilginin akışkanlığı sağlanmaktadır. Bölümümüzün vurguladığı alanlar olarak, yeniden işlevlendirme ve enerji etkin iç mekânlara yönelik çok sayıda zorunlu ve seçmeli ders, bölümümüzü farklı kılan niteliklerden biridir. Ek olarak sayısal tasarım alanındaki zorunlu ve seçmeli derslerle de öğrencilerin yenilikçi tasarım yöntemlerini yakalamaları hedeflenmektedir. İçmimarlık ve Çevre Tasarımı uzmanlık alanındaki iç mekânın çevresel özelliklerini içermekte olan “çevre tasarımı” ile anlatılmak istenen, iç mekândaki hava kalitesi ve dolaşımı, ısı kontrolü, ergonomik düzenleme ve fiziksel dolaşım planı ve benzeri konularda kullanıcıların sağlık ve güvenliğini olumlu etkileyecek biçimde gerçekleştirilen tasarım kararlarının bütünüdür.

Bölümümüzde, bu alanlarda uzman tam zamanlı öğretim elemanları ve uygulama alanındaki içmimar, mimar ve endüstriyel alanındaki profesyonellerden oluşan yarı zamanlı öğretim elemanlarını içine alan zengin bir akademik kadro mevcuttur. Etkinliklerimiz arasında öğrencileri sektörden profesyonellerle buluşturan atölye çalışmaları, seminerler, ders içeriklerine destek veren şehir içi ve dışı teknik geziler ve öğrenci projelerinin sunulduğu sergiler bulunmaktadır. Bölümümüz, hem dersler ve akademik kadro hem de fakülte içinde gerçekleşen etkinlikler anlamında fakültenin diğer bölümü olan Mimarlık Bölümü’yle sıkı bir etkileşim içindedir. Ayrıca öğrencilerimizin, Mimarlık Bölümü’nde Yan Dal ya da Çift Anadal yapmalarına da olanak sağlanmaktadır. Aynı zamanda disiplinlerarası yaklaşıma ve uygulama alanına verdiğimiz önem sonucunda hem üniversite içindeki hem de ilgili kurum ve kuruluşlarla olan işbirliklerimiz mevcuttur.

İnsan ölçeğindeki yerleşke yapılı çevresi ve öğrencilerin tasarım projelerini bizzat üretebilmelerine olanak verecek CAD CAM Atölyesi, bölümün en önemli fiziksel koşulları arasında gösterilebilir. Eğitim dili %100 İngilizce olan bölümümüz, Erasmus değişim programı çerçevesinde, Avrupa ülkelerindeki partner okullarla 1 ya da 2 dönem olmak üzere öğrenci değişim ve staj hareketliliğine olanak vermektedir. Aynı zamanda, bölümümüz öğrencisi olan çok sayıdaki yabancı uyruklu öğrencimiz sayesinde uluslararasılaşma anlamında öncü rol oynadığımızın altını çizmek önemlidir.

Tüm bu nitelikleri değerlendirip Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü ailesine katılmayı arzu eden TM-1 Puanlı içmimar ve çevre tasarımcısı adaylarını bölümümüze bekliyoruz.

Yrd.Doç.Dr. Zeynep Tuna Ultav
Bölüm Başkanı